Etický kodex

Garantujeme našim klientom etické chovanie tým, že konáme v súlade s Etickým kódexom.“

Preambula

Účelom tohto etického kódexu je podporovať víziu spoločnosti Sunreality stať sa vedúcou spoločnosťou na trhu obchodovania s nehnuteľnosťami v Slovenskej republike uspokojovaním potrieb zákazníkov a poskytovaním profesionálnych služieb na najvyššej úrovni.

Tento etický kódex bol vypracovaný a prijatý spoločnosťou AUREAL-B, s.r.o. so sídlom Jókaiho 25, IČO:50111060 (ďalej len „spoločnosť Sunreality “), ktorá je výlučným držiteľom regionálnej franšízy Sunreality pre Slovenskú republiku. Jeho cieľom je stanovenie pravidiel etickej a profesionálnej činnosti realitných kancelárií prevádzkovaných podľa koncepcie a obchodnej stratégie systému Sunreality a pod ochrannými známkami, servisnými značkami, logami a/alebo vzormi „Sunreality “.

Tento etický kódex pokrýva predovšetkým vzťahy medzi subjektmi v rámci systému Sunreality a vzťahy medzi týmito subjektmi a tretími osobami, s ktorými vstupujú do styku pri svojej činnosti v rámci systému SUNREALITY (napr. klienti, orgány verejnej správy, poskytovatelia úverov, družstvá a spoločenstvá vlastníkov jednotiek, osoby podnikajúce v oblasti realít), tak na území Slovenskej republiky, ako aj mimo neho. Tento etický kódex určuje spoločné pravidlá, štandardy a postupy, ktoré umožňujú a prehlbujú efektívne fungovanie systému SUNREALITY tak, aby klientom mohli byť systémom SUNREALITY poskytované profesionálne, komplexné a spoľahlivé realitné služby v Slovenskej republike.

Spoločnosť Sunreality si vyhradzuje právo tento etický kódex kedykoľvek meniť a doplňovať.

Vymedzenie pojmov

Franšízistom sa v tomto etickom kódexe rozumie osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá je spoločnosťou Sunreality zmluvne zaviazaná a oprávnená na užívanie a využívanie systému SUNREALITY v príslušnej lokalite na území Slovenskej republiky a je ďalej oprávnená vyberať si k realizácii svojich obchodov realitných maklérov. Osobami systému SUNREALITY sa v tomto etickom kódexe rozumie každá osoba, ktorá je oprávnená užívať systém SUNREALITY ( franšízista, realitný maklér) a/alebo je zamestnancom tejto osoby a/alebo je s takou osobou verejnosťou bežne spájaná. Ostatným maklérom sa pre účely tohto etického kódexu rozumie osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami, ktorá nie je oprávnená užívať výhody systému Sunreality. Realitným maklérom sa v tomto etickom kódexe rozumie partner predaja, ktorý nezávisle podniká na území Slovenskej republiky v oblasti sprostredkovania obchodu a služieb s realitami, ktorý je zmluvne zaviazaný spoločnosti prevádzkujúci systém Sunreality alebo franšízistovi a na základe zmluvy s ním oprávnený k užívaniu systému SUNREALITY . Vedúcim franšízistu sa rozumejú akékoľvek osoby, ktoré majú priamy či nepriamy obchodný podiel vo franšízistovi a/alebo sú členmi štatutárnych orgánov franšízistu, či už ide o vedúcich pracovníkov franšízistu alebo o osoby, ktoré sú poverené obchodným vedením franšízistu. Zamestnancom sa pre účely tohto etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá je v zamestnaneckom pomere k franšízistovi a/alebo realitnému maklérovi. Pod známkami sa v tomto etickom kódexe rozumejú, ochranné známky, servisné značky, logá a/alebo vzory „SUNREALITY. Vedúcim pobočky sa rozumejú akékoľvek osoby, ktoré majú priamy či nepriamy obchodný podiel v spoločnosti a/alebo sú členmi štatutárnych orgánov franšízistu, či už ide o vedúcich pracovníkov spoločnosti alebo o osoby, ktoré sú poverené obchodným vedením spoločnosti.

Etika osôb systému SUNREALITY

Osoby systému SUNREALITY jednajú voči klientom, ostatným osobám a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky. Osoby systému SUNREALITY si navzájom poskytujú získané skúsenosti a znalosti za účelom zaistenia najvyššej možnej kvality poskytovaných služieb.

Osoby systému SUNREALITY dodržujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

Služby a produkty poskytované alebo zaisťované osobami systému SUNREALITY budú v náležitej kvalite zodpovedajúce požiadavkám systému SUNREALITY . Kvalita poskytovaných služieb bude spoločnosťou SUNREALITY SR pravidelne vyhodnocovaná a podľa potreby budú prijímané vhodné opatrenia.

Žiadna osoba systému SUNREALITY nebude poskytovať služby alebo sa podieľať na poskytovaní služieb nečestným a neprofesionálnym spôsobom a/alebo spôsobom, ktorý by znížil a ohrozil vážnosť systému SUNREALITY .

Osoby systému SUNREALITY sa budú vždy vyhýbať nepravdám, úmyselnému skresľovaniu skutočností a informovaniu zavádzajúcim spôsobom. Osoby systému SUNREALITY pri výkone svojej podnikateľskej činnosti nesmú v žiadnom prípade vykonávať klamlivé a/alebo podvodné praktiky.

Osoby systému SUNREALITY sa zaväzujú poskytovať médiám a oznamovacím prostriedkom iba objektívne informácie založené na overených skutočnostiach.

Osoby systému SUNREALITY nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať ani poskytovať plnenie, ktoré by smerovalo k získaniu neoprávneného prospechu či výhody, a/alebo ktoré by mohlo byť považované za úplatok.

Osoby systému SUNREALITY svojim chovaním nepoškodzujú klientov a dobrú povesť realitnej profesie. V prípade vzniku rozporov či nejasností vo vzťahu k tretím osobám, či k sebe navzájom, hľadajú osoby systému SUNREALITY vždy zmierlivé riešenie. Pokiaľ je zrejmé, že sa osoby systému SUNREALITY zmierlivo nedohodli, potom predložia vec k vyriešeniu spoločnosti SUNREALITY Slovakia, ktorá o veci rozhodne. Rozhodnutie spoločnosti Sunreality je záväzné pre všetky osoby systému SUNREALITY .

Všetky informácie získané v súvislosti s prevádzkovaním systému SUNREALITY sú považované za dôverné a musí byť zaistená ich náležitá ochrana proti zneužitiu.

Osoby systému SUNREALITY sa nedopustia nekalého súťažného jednania a nebudú využívať nespravodlivé výhody proti ostatným maklérom ani voči sebe navzájom.

Osoby systému SUNREALITY sú lojálne voči spoločnosti Sunreality a voči systému SUNREALITY .

Franšízista a osoby využívajúce systém Sunreality

Etika franšízistu, vedúceho franšízistu, vedúceho pobočky a ostatných spolupracovníkov Sunreality.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému SUNREALITY u klientov, verejnosti, či osôb systému SUNREALITY a prísne dbá na to, aby systém SUNREALITY bol chápaný verejnosťou a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality si udržuje prehľad o stave a vývoji na trhu s nehnuteľnosťami v oblasti jeho pôsobenia a o faktoroch, ktoré tento trh významne ovplyvňujú.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Používanie známok a systému franšízistom

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality sa podieľa na efektívnom fungovaní systému SUNREALITY a zodpovedá za používanie známok svojimi zamestnancami alebo realitnými maklérmi, s ktorými je zmluvne viazaný. Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality neodkladne informuje spoločnosť Sunreality o užívaní známok v rozpore so systémom SUNREALITY .

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality je povinný dodržiavať Pravidlá pre užívanie ochranných známok SUNREALITY , ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou SUNREALITY Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality zodpovedá za dodržiavanie Pravidiel pre užívanie ochranných známok SUNREALITY jeho zamestnancami a/alebo realitnými maklérmi, s ktorými je zmluvne viazaný.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality odoberá všetky dodávky a materiály, ktoré nesú akúkoľvek známku z dodávateľského zdroja, ktorý je schválený spoločnosťou SUNREALITY. Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality je oprávnený navrhnúť spoločnosti Sunreality na schválenie akéhokoľvek ďalšieho dodávateľa.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality dodržiava Manuál pre prácu so sytémom Sunreality pre danú dobu prijatý spoločnosťou SUNREALITY. Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality zaisťuje ochranu a bezpečnosť elektronickej pošty, systému Sunreality, (hlavne používaním aktualizovaných antivírových programov, spywarov a firewallov, bránením šíreniu spamov a pod.) v rámci „svojej“ alebo franšízovanej kancelárie. Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality dodržuje Manuál pre prístup do systému SUNREALITY .

Obchodovanie franšízistu

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality poskytuje služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti vždy s uvedením názvu používaného v rámci systému SUNREALITY (napr. SUNREALITY Reality).

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality sa zaväzuje vynaložiť maximálne možné úsilie, aby pri realizovaní obchodného prípadu vždy označil nehnuteľnosť použitím známok. Môže tak vykonať iba za predpokladu, že bude mať povolenie vlastníka veci, ktorá je označovaná. Označenie bude vykonané v mieste a čase vhodným spôsobom, ktorý nebude znevažovať systém SUNREALITY .

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality zodpovedá za splnenie všetkých náležitostí, ktoré musia byť účastníkmi obchodného prípadu splnené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality neodkladne informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých podstatných skutočnostiach týkajúcich sa daného obchodného prípadu.

Franšízista a vedúci franšízistu neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality nesmie vedome kontaktovať klienta iného franšízistu s ponukou služieb, ktoré sú už klientovi zaisťované iným franšízistom.

V prípade, keď jednou zo strán obchodného prípadu bude sám franšízista a/alebo vedúci franšízistu, osoba im blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

Realitné kancelárie SUNREALITY a ich realitní makléri su oprávnení ponúkať klientom iba notársku úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti odporúčanú centrálou SUNREALITY, prípadne úschovu kúpnej ceny nehnuteľnosti formou bankou vedeného vinkulačného účtu. Pre účely zloženia blokovacieho depozitu majú realitné kancelárie SUNREALITY povinnosť viesť samostatný bankový účet, na ktorom sú skladané prostriedky klientov, a to oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku kancelárie.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a ďalších účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaistiť zaznamenanie tejto skutočnosti do MAXISu.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality dodržuje Pravidlá pre odovzdávanie obchodných prípadov v rámci systému SUNREALITY , ktoré sú v danú dobu prijaté spoločnosťou SUNREALITY.

Spolupráca Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality s ostatnými maklérmi je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém SUNREALITY .

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality pri svojej obchodnej činnosti používa jednotné vzory Zmlúv o spolupráci s partnerom predaja, Zmlúv o poskytovaní realitných služieb a Dohôd o zložení blokovacieho depozitu v danú dobu prijatých spoločnosťou SUNREALIT.

Vzdelávanie, informovanosť a zodpovednosť

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou SUNREALITY.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality dodržuje a podporuje stratégiu marketingu spoločnosti SUNREALITY.

Franšízista a/alebo vedúci franšízistu sa zúčastňuje schôdzok zvolaných spoločnosťou Sunreality za účelom prezentácie a konzultácie finančného a obchodného plánu franšízistu a zúčastňuje sa zasadania rady franšízistov.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality dodržuje reklamačný poriadok, ktorý je v danú dobu prijatý spoločnosťou SUNREALITY.

Franšízista, vedúci franšízistu, vedúci pobočky a ostatné osoby využívajúce systém Sunreality neodkladne informuje spoločnosť Sunreality o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu, o ktorom sa dozvie.

Realitný maklér

Etika realitného makléra

Realitný maklér je povinný vyvarovať sa akéhokoľvek jednania, ktoré by mohlo znížiť vážnosť systému SUNREALITY u klientov, verejnosti, či osôb systému SUNREALITY a prísne dbá na to, aby bol verejnosťou systém SUNREALITY chápaný a oceňovaný ako vysoko kvalitný, profesionálny a všeobecne uznávaný systém prvotriednych realitných služieb.

Realitný maklér chráni záujmy klientov a jedná so všetkými stranami obchodného prípadu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Realitný maklér si sústavne prehlbuje svoju kvalifikáciu a zúčastňuje sa všetkých vzdelávacích a informačných programov určených spoločnosťou SUNREALITY Slovakia.

Realitný maklér neznevažuje činnosť ostatných maklérov, ani neponúka názor na činnosť ostatných maklérov. Ak je vyžiadaný jeho názor, môže poskytnúť tento názor slušným a bezúhonným spôsobom.

Poskytovanie služieb realitným maklérom

Realitný maklér nesmie sprostredkovávať obchodné prípady bez vedomia osoby, ktorá obchodný prípad plánuje realizovať.

Realitný maklér je povinný neodkladne po zahájení sprostredkovania obchodného prípadu zaznamenať túto skutočnosť do systému Sunreality. Realitný maklér dodržuje Manuál pre prácu so sytémom Sunreality v danú dobu prijatý spoločnosťou SUNREALITY.

Sprostredkovateľom obchodného prípadu je ten realitný maklér, ktorý uzavrel s klientom Zmluvu o výhradnom poskytovaní realitných služieb. Tento druh zmluvy má za každých okolností prednosť pred Zmluvou o nevýhradnom posyktovaní realitných služieb. V prípade, že makléri s tým istým klientom podpísali rovnaký typ zmluvy (výhradnú alebo nevýhradnú) sprostredkovateľom obchodu je ten realiltný maklér, ktorý zaznamenal obchodný prípad do systému ako prvý, resp. u ktorého je v systéme vedený skorší dátum a čas, kedy došlo k zapísaniu obchodného prípadu do systému.

Realitný maklér bez zbytočného odkladu pravdivo informuje účastníkov obchodného prípadu o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri uskutočňovaní obchodného prípadu dozvie. Pri jednaní sa realitný maklér vyvaruje zveličovaniu, zatajovaniu a/alebo skresľovaniu týchto skutočností.

Realitný maklér neposkytuje klientom poradenstvo, ktoré je mimo jeho odbornú spôsobilosť. Pokiaľ okolnosti obchodného prípadu vyžadujú účasť odborníka na príslušnú problematiku (napr. advokát, daňový poradca, architekt a pod.), je realitný maklér povinný danú vec konzultovať s týmto odborníkom.

Realitný maklér nie je oprávnený s účastníkmi obchodného prípadu svojim menom a na vlastný účet uzatvoriť sprostredkovateľskú, či podobnú zmluvu a/alebo dohodu o prijatí odmeny či provízie.

Realitný maklér je povinný zaistiť ochranu osobných údajov klientov a účastníkov obchodného prípadu v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Informačné a iné povinnosti realitného makléra

Realitný maklér je povinný klienta informovať, u ktorého franšízistu je viazaný zmluvou.

V prípade, kedy jednou zo strán obchodného prípadu bude sám realitný maklér, osoba jemu blízka a/alebo ekonomicky prepojená, musí túto skutočnosť oznámiť ostatným účastníkom obchodného prípadu.

V prípade, kedy realitný maklér zastupuje jednu zo strán obchodného prípadu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať ostatných účastníkov obchodného prípadu.

Spolupráca realitného makléra s ostatnými maklérmi je možná za predpokladu, že nepoškodzuje systém SUNREALITY .

Realitný maklér neodkladne informuje spoločnosť Sunreality o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu.

Sankcie

Porušením tohto etického kódexu sa bude spoločnosť SUNREALITY zaoberať spôsobom, ktorý považuje za vhodný pri jednaní spravodlivým a primeraným spôsobom.

Porušenie tohto etického kódexu je spoločnosťou Sunreality považované za porušenie zmluvných dohôd a môže viesť až k vylúčeniu franšízistu či realitného makléra zo systému SUNREALITY .

Spoločnosť SUNREALITY SR sa môže domáhať náhrady škody od osoby, ktorá porušením etického kódexu spôsobila škodu systému SUNREALITY , či jeho dobrej povesti.

Prijatý dňa 1. septembra 2017 spoločnosťou SUNREALITY